Top Talentprijs

Regeling Ad Toptalentprijs

1. Iedere Ad student (of groep Ad studenten) kan zijn werkstuk binnen zijn hogeschool voordragen voor de Ad Toptalentprijs.
Toelichting: De hogescholen dragen zelf zorg voor een voordracht van hun studenten. De hogescholen kunnen zelf een procedure ontwerpen voor deze interne voordracht.
2. De student, of groep studenten, moet ingeschreven staan bij een hogeschool, of het laatste jaar ingeschreven hebben gestaan.
3. Onder “werkstuk” wordt verstaan elk werk dat door de student (of groep studenten) tijdens zijn studie in opdracht van de school of een andere opdrachtgever in relatie tot zijn studie, is gerealiseerd.
4. De prijs wordt ingesteld voor een student (of een groep van studenten) die binnen zijn opleiding een bijzondere prestatie heeft geleverd.
Toelichting: Voorbeelden van werkstukken kunnen zijn: een beroepsproduct, een afstudeeropdracht, een prestatie in het kader van buitenschoolsleren (stage, Comakership), maar kan ook elke andere bijzondere prestatie komt in aanmerking, mits in relatie tot de Ad studie verricht. Het is aan de hogeschool hierin een keuze te maken.
5. vervallen
6. Een hogeschool met maximaal 5 Ad-opleidingen kan 1 voordracht doen, een hogeschool met 6 tot 10 Ad-opleidingen kunnen 2 voordrachten doen, hogescholen met meer dan 10 Ad-opleidingen 3 voordrachten.
Toelichting: Om de last van de jury beheersbaar te houden wordt het aantal voordrachten op deze manier beperkt.
7. Elke hogeschool bepaalt zelf hoe zij de voordrachtsprocedure (nominatie) invult en organiseert.
8. Elke voordracht (nominatie) van de hogeschool gaat vergezeld van een aanbevelingsbrief van maximaal 1000 woorden.
In de aanbevelingsbrief wordt ingegaan op de onder 15 genoemde aspecten.
9. De voordracht maakt geen onderdeel uit van de uiteindelijke beoordeling.
10. Elke voorgedragen student (of groep studenten) voorziet de jury van al het relevante materiaal om zijn (hun) voordracht te onderbouwen. Het ondersteunend materiaal kan bestaan uit verslagen, beoordelingsformulieren, reflecties, maar ook bijvoorbeeld audiovisueel materiaal is welkom; alles wat het belang van de nominatie ondersteunt en de jury helpt haar oordeel te vellen is welkom.

De Jury
11. De jury is samengesteld uit deskundigen afkomstig uit de hogescholen, het werkveld, aangevuld met andere deskundigheid.
12. De juryvoorzitter is onafhankelijk.
13. De jury opereert onafhankelijk en kiest haar eigen werkwijze.
14. De jury kiest gemotiveerd uit de inzendingen 3 werkstukken in rangorde 1, 2 en 3.
15. De jury neemt de volgende aspecten mee in haar beoordeling:
• Voorbeeld als kenmerkend Ad.
• Het innovatieve karakter van het werk (-stuk).
• De creativiteit van de studenten in relatie tot het werkstuk,
• De praktische toepasbaarheid van het werkstuk,
• De actualiteit van het werkstuk,
• De maatschappelijke relevantie van het werkstuk,
• De waardering / beoordeling van het werk door de opdrachtgever (bv. in stage de stageplekverschaffer).
16. De uitslag wordt bekend gemaakt op een nader te bepalen tijdstip.
17. De jury kan besluiten een inzending (of meerdere inzendingen) die niet in de top 3 staat een bijzondere vermelding te geven.

De prijs bestaat uit wisseltrofee voor de student en de instelling, een tastbare herinnering voor elk van de winnaars.

 


Uitreiking Ad Toptalentprijs 2020

Op 28 januari jl. werd de Ad Toptalentprijs uitgereikt aan Jolanda Kok, afgestudeerd Ad student Sociaal Werk in de Zorg. Zij heeft met het door haar opgezette project rond ‘Breien in de Wijk’ een bijdrage geleverd aan het terugdringen van gevoelens van eenzaamheid onder ouderen in tijden van Corona.

Niet alleen Jolanda Kok had een project waarin de actualiteit centraal stond. Ook Joyce Hummel, afgestudeerd student Ad Zorg en Technologie had een project waarin Corona en rol speelde, de online bereikbaarheid van een huisartsenpraktijk. Een ander belangrijk maatschappelijk thema, taal en leesvaardigheid bij kinderen was het project van Ellen Bakker, afgestudeerd Ad Pedagogisch Educatief Professional. Bijzondere aandacht ook voor het project van Gerco Harthoorn, afgestudeerd Ad’er Land- en Watermanagement. Hij heeft in zijn werk aandacht besteed aan een ander groot maatschappelijk thema; het veranderende klimaat. Bij Gerco Harthoorn, die werkzaam is bij een waterschap, speelde de afweging, hoe kunnen we in tijden van veranderende neerslagpatronen, het waterpeil toch zodanig op peil houden dat het op het ene moment niet te nat en het andere moment niet te droog is.

Het stemt de jury tot dat de inzendingen van 2020 blijk geven aan de grote actualiteit. Dit zegt iets over Ad-onderwijs, dit zegt iets over de manier waarop Ad-onderwijs door de verschillende hogescholen wordt ingevuld, de keuzes die er gemaakt worden over de hoge mate van actuele praktijkgerichtheid. De inzendingen geven het bewijs van wat zo vaak in de beleidsstukken over het Ad onderwijs geschreven wordt.

De jury was ook te spreken over spreiding van de inzendingen over de vormen, bij de 5 genomineerden waren voltijdstudenten, deeltijd- en duaalstudenten.

De jury wil een overweging geven aan de organisatie van de prijs voor een volgende editie. Overweeg om 2 prijzen uit te reiken, een voor voltijdstudenten, een voor deeltijd- en duaal studenten. De jury ziet een onevenwichtigheid in beoordeling van de praktijkgerichtheid tussen aan de ene kant de voltijdseinzendingen en aan de andere kant de deeltijdse- en duale inzendingen. Op zich niet verwonderlijk denkt de jury, maar twee prijzen zou wellicht meer recht doen aan deze disbalans. Zoals tijdens de uitreiking is gezegd: De jury was onder de indruk van de hoge kwaliteit van de ingezonden werken. Alle werkstukken die ingezonden zijn, volgens het 4-ogenprincipe door minimaal twee verschillende mensen beoordeeld, de 5 genomineerden zijn daarna nogmaals gelezen en gewogen op hun plaats in de rij van nominaties. Aan de volgorde is niets veranderd. De jury denkt dat het principe van jurering recht gedaan heeft aan het werk wat de studenten gestoken hebben in hun werk.

Opvallende kwesties:

De aanbevelingsbrief: De aanbevelingsbrief van de begeleider, of iemand anders van de opleiding, is er om de lezer, die vaak niet alle kennis heeft over de sectoren in te lichten over de achtergronden van het werkstuk, enthousiast te maken over het werkstuk van de student. Het is een eerste introductie.
Bij sommige inzendingen ontbrak de aanbevelingsbrief, of bestond slechts uit drie regels. Dit is een gemiste kans.
De volledigheid van het dossier: Niet alle ingezonden dossiers waren volledig, soms ontbrak de beoordeling, soms ontbraken andere onderdelen van het verslag. Bij een onvolledig dossier wordt de student bij voorbaat op een afstand geplaatst.

Speciale dank:

Het online evenement is georganiseerd door 6 studenten (evenementen) Management van de Avans Ad Academie in den Bosch. Allereerst dank aan Avans voor het beschikbaar stellen van hun locatie en andere faciliteiten.
Het moet gezegd worden: deze studenten hebben een moeilijke taak gehad. Door steeds weer opeenvolgende coronamaatregelen was hun opdracht zwaar. De studenten, met hun begeleidster, hebben een mooie prestatie geleverd, waarvoor veel dank en vooral complimenten!
Yvon Kuenen, Chelsia dos Santos, Demi de Jong, Joep Rooijmans, Tommy van der Pasch, Jan van Munster en begeleidster Mandy Hattink, veel dank! Uitgeverij Noordhoff heeft de prijswinnaars een passend boekenpakket beschikbaar gesteld!

Deelnemende hogescholen:

Avans Ad Academie Den Bosch
Fontys Hogescholen
Hanze Hogeschool
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Hogeschool Inholland
Hogeschool van Hall Larenstein
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hogeschool Windesheim Almere
Hogeschool Windesheim Zwolle
NHL Stenden
Rotterdam Academy
Saxion Hogeschool

Studenten en hun opleiding:

1: Jolande Kok, Sociaal Werk in de Zorg
lees het interview met Jolanda op de Windesheimsite

Ellen Bakker, Pedagogisch Educatief Professional

Joyce Hummel, Zorg en Technologie
lees de reactie op de site van Fontys

De andere studenten in alfabetische volgorde:

Mohammed Ahmad, Commerciële Economie
Lees het interview met Mohammed op desite van Windesheim (scollen)

Eefje de Biggelaar, Commerciële Economie
Evelien Blanksma, Sociaal Financiële Dienstverlening
Carmen den Bogaard, Communicatie
Ilse Borst, Content Creator,
Stef van Diessen, Werktuigbouwkunde
Sabine van Dijk, Hotelmanagement
Gerco Harthoorn, Land- en watermanagement
Joël Hofstede, Officemanagement
Glenn Kruiselbrink e.a., Ondernemen
Bas van der Laar, Zorg en Technologie
Rosalie Ruijg e.a., Sport, Gezondheid en Management
Nina van der Staaij, Officemanagement
Maurice Timmer, Informatica
Jos Venema, Ondernemen
Lotte Vogel, Facilitair Management
Erika Wamelink, Sociaal Werk in de Zorg
Sharon Warenburg, Ondernemen
Nienke Woerts, Service Welzijn en Zorg
Amber Wolf, Design
Isabel Wolfs, Arts and Crafts

Bekijk de filmpjes van de prijswinnaars van de Ad-Toptalentprijs 2018 en 2020:

2018
Patrick Nobel, 1ste prijs
Ascon Dijkstra, 2de prijs
Jos Lucas, 3de prijs

2020
Jolanda Kok, 1ste prijs
Ellen Bakker, 2de prijs
Joyce Hummel, 3de prijs
Gerco Harthoorn
Mohammed Ahmad