Landelijk Ad-Overleg


Gezamenlijke profilering van vergelijkbare Ad-opleidingen
Doel van Landelijke Ad Overleggen  is om samen te werken aan landelijk herkenbare opleidingen waarbij diploma’s dezelfde maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. Daarvoor is een goede afstemming nodig tussen vergelijkbare opleidingen. Omdat soms meerdere  Ad-opleidingen  hetzelfde domein bedienen zijn deze Landelijke Ad Overleggen  vaak domeinbreed georganiseerd om zo ook de verwante Ad-opleidingen goed op elkaar af te stemmen. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan landelijk vast te stellen opleidingsprofielen die richtinggevend zijn voor (aspirant) studenten, werkgevers en kwaliteitstoetsing door het NVAO.

Gezamenlijke afstemming op het specifieke werkveld
In de afstemming op het specifieke werkveld heeft elke hogeschool met haar eigen regio te maken. Naast het inspelen op deze regionale vraag zal elke opleiding goed moeten aansluiten bij de vaak landelijk georganiseerde werkgeversorganisaties c.q. brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Belangrijk is het daarbij om daarin samen op te trekken met vergelijkbare Ad-opleidingen. In de verschillende Landelijke Ad Overleggen zijn genoemde gesprekspartners vaste gasten in de vergaderingen en brengen daar de actualiteiten uit het beroepenveld in. Dat geldt ook voor andere (landelijke) kennisorganisaties uit de betreffende branche, maar ook arbeidsmarktonderzoeksinstellingen, uitgevers en ontwikkelaars van onderwijsmateriaal zijn doorgaans welkome gasten bij deze overleggen. Afspraken over beroepsregistraties en cao-gerelateerde zaken kunnen doorgaans in een LAdO  collectief geregeld worden.

Gezamenlijke afstemming op andere (overheids) organen
Om goed verbonden te zijn met landelijke ontwikkelingen in het onderwijsveld zal in de LAdO ’s regelmatig afstemming zijn met het NVAO over accreditaties, zeker als die clustergewijs plaatsvinden. Ook de afstemming met OCW en CDHO kan vaak goed in gezamenlijkheid worden georganiseerd. De opleidingen kunnen doorgaans veel van elkaar leren als het gaat om vernieuwingen zoals de pilot flexibilisering en andere (wettelijk verankerde) ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Onderlinge uitwisseling en afstemming over onderwijsuitvoering
In de ontwikkeling van opleidingen valt er veel te leren van elkaar. Dit geldt in het bijzonder voor Ad-opleidingen als relatief nieuw fenomeen in het hbo. In de doorontwikkeling van Ad-opleidingen is afstemming over bijvoorbeeld niveau en de aansluiting bij de specifieke doelgroepen gewenst. Daarbij kun je ook denken aan leren van elkaar rond borging en toetsing eindniveau, regelingen rond praktijkleren en het gebruik van digitaal onderwijsmateriaal uit de sector. Uitwisseling kan bv ook in themabijeenkomsten (bv. over stages, werkveldontwikkelingen, curriculumopbouw) georganiseerd worden.

informatie over de ontwikkelingen rond de Landelijke Ad overleggen:
Mariëtte Muris, m.l.v.muris@hr.nl.


Overzicht LADO’s (Landelijk Ad Overleggen)
In bijgaand overzicht tref je de LAdo’s aan:
220307 Overzicht-LAdO’s-PlatformAd
Informatie en wijzigingen: Mariette Muris


Procedure opnemen beroepsprofielen in de Profielenbank van de Vereniging Hogescholen
Om te kunnen worden opgenomen in de profielenbank van de Vereniging Hogescholen is een procedure vastgesteld:
Procedure vaststellen beroeps- en opleidingsprofielen Ad