Corona vragen

Servicedocument OC&W

klik op de link voor dit het servicedocument

Landelijke afspraken doorstroom Ad naar bachelor

– Voor de doorstroom van Associate degree-studenten naar een hbo-bacheloropleiding geldt in zijn algemeenheid dat voorkomen moet worden dat deze studenten minder efficiënt kunnen doorstromen, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden vanwege de coronacrisis. Van opleidingen wordt verwacht coulant te zijn, vlotte doorstroom te bevorderen en de student te stimuleren zijn Ad opleiding afgerond te hebben per 1 januari 2021.

– De meeste Ad-studenten zullen met hun havo- of mbo-diploma reeds voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen van de hbo-bacheloropleiding, waardoor zij deze sowieso kunnen voortzetten; ook als zij hun studievertraging niet voor 1 januari hebben ingehaald. Voor de Ad-studenten die nog niet aan de (nadere) vooropleidingseisen van de studie voldoen, geldt dat zij tot 1 januari 2021 de tijd krijgen hier alsnog aan te voldoen. Indien dit niet lukt, zal de opleiding de student moeten uitschrijven, zoals dit ook geldt bij de voorwaardelijke toelating van andere groepen studenten die in dit servicedocument genoemd staan.

<einde bericht>

Coronavragen:

Het Platform wordt benaderd met vragen over hoe collega’s omgaan met onderwerpen die de dagelijkse uitvoering van het onderwijs aangaan in tijden van Covid-19.

Vragen kunnen worden gemaild naar mathieu.bronneberg: mathieu.bronneberg@zuyd.nl
Indien iemand antwoord heeft of briljante ideeën, dan kunnen die naar hetzelfde mailadres. Alles zal gepubliceerd worden via deze pagina.

Vraag van collega’s van de Ad Facilitair Management en Facilitair Evenementenmanagement
Hebben jullie een beeld hoe er in den lande momenteel wordt omgegaan met stages van Ad-ers? Onze stagiairs zitten inmiddels allemaal thuis aangezien de hele evenementenbranche compleet stil is komen te liggen vanwege de corona-crisis. We zijn naarstig op zoek naar alternatieven, maar die liggen niet 1-2-3 voor het oprapen en zijn de (meestal fictieve) oplossingen die je kunt bedenken in het algemeen geen echt alternatief als we kijken naar de leerdoelen en leeruitkomsten die we voor stages hebben geformuleerd. 

Reacties:
Reacties blijven welkom!

Iselinge Hogeschool:
“We zien en horen dat er op al onze opleidingsscholen heel hard gewerkt wordt om afstandsonderwijs te realiseren, met veel succes. Dat is mooi om te zien en te lezen! Soms spelen studenten daar een rol bij, soms niet. We begrijpen daarbij dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over de inzet van studenten.

We hebben in een overleg hierover vanmiddag de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  1. Er vinden geen reguliere stageactiviteiten plaats, studenten zijn dus niet verplicht om stage te lopen. Dit is conform de landelijk richtlijnen.
  2. Wanneer de student dat wil en de opleidingsschool/praktijkplaats ervoor open staat, kunnen studenten een vrijwillige bijdrage leveren aan de voortgang van processen op de opleidingsscholen/praktijkplaatsen, zie suggesties daarvoor hieronder.
  3. Wanneer studenten mogelijkheden zien om activiteiten om te vormen naar online activiteiten/activiteiten op afstand (voorbeeld: data-verzameling voor de meesterproef), dan kan dat, in overleg met de opleidingsschool/praktijkplaats (aanspreekpunt: schoolopleider). Dit is geen verplichting vanuit de opleiding.

Ter informatie: Studenten van Iselinge volgen hun normale rooster, alleen worden de lessen nu online gegeven. De studiebelasting is ten aanzien van dat deel is dus onveranderd. Zij kunnen dus qua belasting niet meer betekenen dan zij anders zouden doen in de vorm van stage.

Als de school/praktijkplaats en de student beiden mogelijkheden zien, dan kunnen de studenten zeker iets voor jullie betekenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: hulp bij de opvang van leerlingen, hulp bij het vormgeven van afstandsleren (lessen/activiteiten maken, werkbladen, instructies schrijven voor het gebruik van digitale leermiddelen, etc. Dit kan de student ook vanuit huis doen), hulp bij het onderhouden van contact met de kinderen/leerlingen (denk aan: informeren hoe het gaat, vragen over het (t)huiswerk beantwoorden. Ook dit kan de student evt. vanuit huis doen.) en/of hulp aan leerkrachten die minder digitaal vaardig zijn. En: Veel ouders staan nu voor de uitdaging om in de rol van ‘juf’ of ‘meester’ te kruipen. Ook daarin kunnen studenten wellicht online iets betekenen, bijvoorbeeld door in een filmpje of op papier suggesties aan te dragen voor knutsel-, spel- en bewegingsactiviteiten. Op de website staat veel informatie, en er staan ook instructies voor het gebruik van Powerpoint-show (presentatie met gesproken tekst), google-meet en didactiek voor online lessen. Als we op een andere manier iets voor jullie kunnen betekenen, laat het dan zeker even weten!

Rotterdam Academy:
Bij de Rotterdam Academy merken we dat studenten in de zorg moeilijkheden hebben om te studeren omdat ze moeten werken. Ook zijn er studenten die bij hun stage- of afstudeerbedrijf niet meer terecht kunnen en daar wordt, in samenspraak met de examencommissie, een oplossing voor gezocht.

INHOLLAND:
Voor Ad BS Logistiek kijken we, in lijn met de bachelor, iom de Examencommissie per student wat de situatie is. Als ze nog aan hun opdracht(en) kunnen werken vanuit huis, met contact met het bedrijf, dan gaan ze daar mee verder. Een aantal heeft de afspraak de praktijkweken later in te halen (maar nog wel alles afronden voor 1-9-20).
Tot nu toe zijn er nog mogelijkheden voor ze om iets te doen en ligt het voor niemand helemaal stil; maar dat kan morgen anders zijn natuurlijk.

Er is op dit moment geen algemene maatregel in ieder geval die voor alle studenten geldt.

NHLStenden:
Voorts is er bij ons niet alleen sprake van de voltijdse student die in februari met afstudeerstage is begonnen; een groot aandeel van onze studenten zit in opleidingen waar niet altijd meer sprake is van een eindstage van een half jaar.  Voorts hebben we een substantieel deel van onze Ad studenten in deeltijd en duaal (en in de pilot leeruitkomsten) waar een hele andere dynamiek gaande is en tenslotte is deze vraag is ook niet relevant voor de februari instroomcohorten.  Als het me al zou lukken in beeld te krijgen wat voor deze specifiek bedoelde student er aan de orde is levert dat voor NHLStenden niet een generiek beeld op waar je wat mee kunt.

Een bloemlezing van wat er OOK allemaal speelt:
Hele andere vraagstukken zijn er voor bv de duale studenten die werken en leren combineren… in de zorg etc. Of technische studenten die niet in een lab van de hogeschool hun opdrachten kunnen doen, studenten die zich per februari hadden ingeschreven om te starten en zich nu uitschrijven. Onlineonderwijs en online eindassessments worden nu voorbereid en de eerste studenten slagen via online assessment met procotolering. Kortom; ja er is veel gaande maar de hogeschool en de Ad opleidingen zelf zijn druk bezig om het onderwijs door te laten lopen inclusief afstuderen en stages en werkplekleren etc etc.

Bij ons valt de stage in het eerste semester, dus geen directe problemen. Hoe het gaat met het vinden van een stageplaats voor september is nog even afwachten. Vermoedelijk zullen veel bedrijven de boot afhouden.

Hogeschool Utrecht:
Voor Ad Eventmanager hebben we inderdaad ook de situatie dat veel studenten niet meer op hun stage en/of aan hun stageopdracht kunnen werken. De coronamaatregelen raken juist onze branche hard.
De eventstudenten werken in semester 2 van jaar 2 tijdens hun stage aan verschillende beroepsproducten. Deze beroepsproducten komen in hun portfolio en vormen bewijs voor het behalen van de eindcompetenties. Dit toetsen we in een eindassessment.

Ons uitgangspunt blijft het eindniveau. We laten het aantal uur stage wat meer los en geven de studenten de mogelijkheid om op een andere manier, dan de oorspronkelijk geplande stage, aan hun beroepsproducten te werken. Dat mag bij een ander stagebedrijf zijn (er zijn nu veel initiatieven o.g.v. online evenementen), een eigen onlineproject initiëren of aanhaken bij een door de opleiding geformuleerde praktijkopdracht. In dat laatste geval laten we de studenten meewerken en meedenken met de afdeling Marketing en Communicatie van de HU bij het inrichten van de online evenementen van de HU.

De eisen t.a.v. het niveau van de beroepsproducten blijft dus overeind. En uiteraard ook het eindassessment.

Windesheim Almere:
Ad CE: “Voor het afstuderen hebben we geen inhoudelijke concessies gedaan. De opdrachten die studenten voor hun afstuderen moeten doen, kunnen in de meeste gevallen gewoon doorgaan, ook al kunnen studenten nu vaak niet meer fysiek aanwezig zijn bij hun opdrachtgever. We hebben ervoor gekozen om vast te houden aan onze rubrics, alleen hebben we wel de criteria aangepast waar nodig. Waar bijvoorbeeld bij onderzoeksmethodologie gevraagd werd aan een voorgeschreven mix van onderzoeksmethoden te voldoen, gaan we daar nu ruimer mee om.”

INHOLLAND:
Onze tweedejaarsstudenten (Ad Crossmediale Communicatie) lopen geen echte fulltime afstudeerstage. Ze lopen (verspreid vanaf oktober tot een paar weken geleden) 20 dagen mee in de praktijk waar ze een praktijkopdracht uitvoeren. Al onze studenten zowel in Diemen als in Den Haag kunnen hun individuele praktijkopdrachten/afstudeerportfolio’s gewoon online voortzetten. Ze hebben allemaal ook nog gewoon contact met de bedrijven. Juist in deze tijd is communicatie enorm belangrijk, dus het is juist leuker en drukker voor onze studenten. Wel hebben we als opleiding de deadline voor het inleveren van de praktijkopdracht met 3 weken verschoven naar 6 mei.

Voor Ad F&C is hetzelfde van toepassing als voor de AD Business Studies Logistiek

Voor Ad BS F&C kijken we, in lijn met de bachelor, iom de Examencommissie per student wat de situatie is. Als ze nog aan hun opdracht(en) kunnen werken vanuit huis, met contact met het bedrijf, dan gaan ze daar mee verder. Een aantal heeft de afspraak de praktijkweken later in te halen (maar nog wel alles afronden voor 1-9-20). Gisteren zijn drie studenten online afgestudeerd.

Tot nu toe zijn er nog mogelijkheden voor ze om iets te doen en ligt het voor niemand helemaal stil; maar dat kan morgen anders zijn natuurlijk.

Er is op dit moment geen algemene maatregel in ieder geval die voor alle studenten geldt.

Hogeschool Dirksen:
Bij de Hogeschool Dirksen hebben we alleen duale of deeltijdstudenten, en die hebben, ook nu toegang tot het bedrijf waar ze werken, en kunnen dan thuis de afstudeeropdracht uitwerken. Stagiaires voor de reguliere dagopleidingen hebben inderdaad dat probleem.

Van Hall Larenstein:
We hebben de volgende smaken:

  • Voor een van onze opleidingen geldt dat de stages dit studiejaar in de tweede periode allemaal afgerond.  Dat betekent dus voor nu gelukkig geen problemen.
  • Voor bepaalde opleidingen (duaal/werkend leren) kan zijn dat studenten op hun werkplek in situaties komen die effect hebben op studie, maar tot dusverre is dat nog niet aan de orde. De opleidingen houden dit in de gaten.
  • Voor zover bekend zijn de deeltijders nog altijd aan het werk. Er wordt geen grote vertragingen verwacht: de meeste studenten zijn bezig aan hun werk gerelateerde opdracht en kunnen gewoon doorwerken. De overige volgen modules die online doorgaan.