Op dit moment zijn een aantal thema’s actueel. Voor deze verschillende thema’s organiseert het Platform werk- of projectgroepen.

Impactmakerschap

Sociaal-maatschappelijke opgaven voor het hoger onderwijs vormen een belangrijke focus in de strategische koers van hogescholen. Ad-professionals kunnen met hun hands-on mentaliteit een grote bijdrage leveren aan de maatschappelijke transities door ze aan te leren positieve impact te maken in het werkveld en hun persoonlijke omgeving.

Niveau 5

De niveau 5 beschrijving, ontwikkeld door het Overlegplatform Associate degrees, is september 2018 vastgesteld door de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen.
Beschrijving van niveau 5 – Associate degree_NL_nov2022
English description level 5

Doorstroomkader Ad-Ba

Het Advies en Kader Landelijke doorstroomafspraken Ad-bachelor is op 1 december 2023 in de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Hogescholen vastgesteld.


Onderzoekende houding

Bij de ontwikkeling van bestaande en nieuwe Ad-opleidingen is van belang om de onderzoekende houding de geëigende plaats en duiding in de opleiding te geven.

Leren in de beroepspraktijk

In Ad-opleidingen heeft het leren in een authentieke leerwerkomgeving of in een gesimuleerde leeromgeving een centrale plaats om praktijkgerichte Ad-professionals te kunnen opleiden.

Internationalisering

De Ad Kennisgroep is gestart met een inventarisatie van kaders, benaderingen en good practices en wil dit verder uitwerken in een Handreiking internationalisering