Landelijke Ad-overleggen

Het Overlegplatform Asssociate degrees onderstreept het belang voor Ad-opleidingen om zich samen te positioneren en te profileren in het Nederlandse onderwijslandschap. In een Landelijk Ad-overleg (LAdO) ontmoeten gemeenschappelijke Ad-opleidingen elkaar regelmatig om samen te werken aan landelijk herkenbare opleidingen met diploma’s die dezelfde maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. Een goede afstemming is hiervoor noodzakelijk.

Een LAdO kan smal georganiseerd zijn rondom een Ad-opleiding met één opleidingscode (RIO) of domeinbreed rondom meerdere verwante Ad-opleidingen met verschillende opleidingscodes. Wil je een LAdO oprichten en/of doorontwikkelen? Neem dan voor meer informatie contact op met Mariëtte Muris, de contactpersoon Landelijke Ad-overleggen van het Overlegplatform Associate degrees.

Gezamenlijke profilering van vergelijkbare Ad-opleidingen

In een LAdO stemmen de aangesloten Ad-opleidingen met elkaar af over een gezamenlijke profilering om tot landelijk herkenbare opleidingen te komen. Deze profilering is richtinggevend voor (aankomende) studenten, werkgevers en kwaliteitstoetsing door de  NVAO.

De opleidingen in een LAdO kunnen samen besluiten om een eigen Landelijk Ad-opleidingsprofiel of Ad-domeinprofiel op te stellen en zich daartoe te verhouden met ruimte voor een eigen regionale profilering. Ook is het mogelijk om aan te sluiten bij een landelijk opleidings- of domeinprofiel van bacheloropleidingen waarin het Ad-niveau beschreven en gevalideerd is. Net zoals dat bij Landelijke bachelorprofielen het geval is, worden Landelijke Ad-profielen gevalideerd door relevante partners uit het werkveld en het onderwijs. Het Overlegplatform Associate degrees geeft vervolgens een advies over de duiding en onderbouwing van het Ad-niveau. De profielen worden vervolgens besproken in het desbetreffende sectoraal adviescollege en daarna vastgesteld door Vereniging Hogescholen en opgenomen in de profielenbank. Het LAdO zorgt ervoor dat de landelijke Ad-profielen regelmatig geactualiseerd worden. Zie Procedure Landelijke Ad-profielen.

Gezamenlijke afstemming op het specifieke werkveld

In de afstemming op het specifieke werkveld heeft elke hogeschool met haar eigen regio te maken. Naast het inspelen op deze regionale vraag zal elke opleiding goed moeten aansluiten bij de vaak landelijk georganiseerde werkgeversorganisaties c.q. brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Belangrijk is het daarbij om daarin samen op te trekken met vergelijkbare Ad-opleidingen. In de verschillende LAdO’s zijn de hiervoor genoemde gesprekspartners vaste gasten in de vergaderingen en brengen daar de actualiteiten uit het beroepenveld in. Dat geldt ook voor andere (landelijke) kennisorganisaties uit de betreffende branche, maar ook arbeidsmarktonderzoeksinstellingen, uitgevers en ontwikkelaars van onderwijsmateriaal zijn doorgaans welkome gasten bij deze overleggen. Afspraken over beroepsregistraties en cao-gerelateerde zaken kunnen in een LAdO  collectief geregeld worden.

Gezamenlijke afstemming op andere (overheids)organen

Om goed verbonden te zijn met landelijke ontwikkelingen in het onderwijsveld zal in de LAdO ’s regelmatig afstemming zijn met het NVAO over accreditaties, zeker als die clustergewijs plaatsvinden. De NVAO geeft op haar website informatie over de procedure wijziging van visitatiegroepen. Ook de afstemming met het ministerie van OCW en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) kan vaak goed in gezamenlijkheid worden georganiseerd. De opleidingen kunnen doorgaans veel van elkaar leren als het gaat om vernieuwingen zoals de pilot flexibilisering en andere (wettelijk verankerde) ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Onderlinge uitwisseling en afstemming over onderwijsuitvoering

In de ontwikkeling van opleidingen valt er veel te leren van elkaar. Dit geldt in het bijzonder voor Ad-opleidingen als relatief nieuw fenomeen in het hbo. Ook benchmarken met vergelijkbare Europese EQF-5-opleidingen kan een verrijking zijn.

In de doorontwikkeling van Ad-opleidingen is afstemming over bijvoorbeeld niveau en de aansluiting bij de specifieke doelgroepen gewenst. Daarbij kun je ook denken aan leren van elkaar rond borging en toetsing eindniveau, externe validering, regelingen rond praktijkleren en het gebruik van digitaal onderwijsmateriaal uit de sector. Uitwisseling kan ook in themabijeenkomsten.


Overzicht LAdO’s (Landelijke Ad Overleggen)

Informatie en wijzigingen: Mariëtte Muris, contactpersoon LAdO’s