Opleidingsprofielen

Alle door de overheid bekostigde opleidingen zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Hogescholen, die dezelfde CROHO-opleiding aanbieden, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstellen, valideren en het actualiseren van het bijbehorende opleidingsprofiel. Die hogescholen zijn verenigd in een specifiek landelijk Ad-overleg (LAdO).

Ledenvergadering Overlegplatform Associate degrees

Het Overlegplatform Associate degrees houdt vier maal per jaar een online ledenvergadering. Hierbij is de contactpersoon (of bij afwezigheid een vervanger) namens de aangesloten hogeschool aanwezig. De leden ontvangen een verslag van de vergadering die zij zelf verspreiden binnen de eigen hogeschool. Vergaderdata in 2024 zijn: 21 maart, 13 juni, 26 september en 19 december 2024, van 14.00 tot 16.00 uur. Hogescholen met Ad-opleidingen die nog geen lid zijn, kunnen zich aanmelden via:

Publicaties

Het overlegplatform Associate degrees schrijft eigen publicaties en verzamelt belangrijke publicaties van anderen. Naast de Beschrijving van niveau 5 en de Plaats van de onderzoekende houding in de leerresultaten van de Ad-opleidingen is hier ook de Monitor Ad-opleidingen te vinden, een aantal factsheets “Ad in cijfers” en diverse overige publicaties.