Context/ Oorsprong Overleg Platform Associate degrees 

In een gesprek tussen leden van het Overlegplatform Associate Degree en Jan Bogerd (portefeuillehouder onderwijs Vereniging Hogescholen) en Bridget Kievits (bestuurscommissie onderwijs) op 21 januari 2019 is het verzoek naar voren gekomen om scenario’s te beschrijven over de positie van het Platform Associate degree.

Naar aanleiding van dit verzoek hebben Jaap ten Have (Windesheim, voorzitter Landelijk Platform Associate degrees), Niels Strolenberg (Hanze Hogeschool) Dirk Cornelissen (Vereniging Hogescholen)en Nina Spithost (NHL-Stenden),  dit document opgesteld.

Achtergrond: oprichtingsbrief

In de brief van 7 november 2017 wordt een voorzet gegeven voor de oprichting van het Landelijk Platform Associate degrees: “Het overlegplatform Ad (OP-Ad) vormt – analoog aan het reeds bestaande landelijk platform masters – een community of practice. In principe zijn alle instellingen met een Ad in dit netwerk op medewerkersniveau vertegenwoordigd. Kennis en ervaring van alle hogescholen wordt er gebundeld. Daarnaast dient dit platform als een voorportaal voor de besluitvorming in de Vereniging Hogescholen over alle zaken die de Ad-opleidingen regarderen. De relevante stukken ter voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming worden in en door het OP-Ad voorbereid. Het OP-Ad rapporteert aan de portefeuillehouder onderwijs van de Vereniging Hogescholen.”

Ad platform: gevraagd en ongevraagd advies

Het Ad platform is als onderdeel van de Vereniging Hogescholen het adviserend en beleidsvoorbereidend orgaan dat zich als opdracht heeft gesteld de plaats van het Ad in het Nederlands hoger onderwijs te versterken. Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies en werkt programmatisch en middels (met de portefeuillehouder onderwijs van de Vereniging Hogescholen afgestemde) jaarplannen aan deze opdracht. Het platform kent vanuit elke hogeschool die een Ad verzorgd een afgevaardigde in het platform.

Vraagstukken worden via meerdere lagen geadresseerd:

 1. Expertisepool: Expertise bundeling (strategisch, beleidsvoorbereidend, visieontwikkeling) ten behoeve van advisering aan de Vereniging Hogescholen.
 2. COP: Community Of Practise; kennisdeling en kennisontwikkeling (ontmoeting, kennisdeling, uitdiepen vraagstukken, professionalisering) voor en door de experts die zich in het platform hebben verenigd.
 3. Tenslotte organiseert het platform diverse activiteiten ter ondersteuning van de expertisepool en de community of practise.

Via deze lagen kan het Platform voor de relevante thema’s opinies verzamelen, expertise ontwikkelen en inzetten en uitwerkingen verzorgen. Dit leidt tot gevraagd en ongevraagd advies aan de Vereniging Hogescholen. Deze adviezen kunnen worden voorgelegd aan bestuurscommissie Onderwijs van de Vereniging Hogescholen.

Definitieve besluitvorming vindt plaats via de gebruikelijke route van de Vereniging Hogescholen: bestuurscommissie –> bestuur –> algemene vergadering.

A.     expertisepool

Het Platform is de plaats waar kennis rond Ad, in breedste zin, ontwikkeld en gedeeld wordt.  Op een grote diversiteit aan thema’s is dan ook expertise in huis. Onlangs is bijvoorbeeld in opdracht van het Platform een vernieuwde niveau 5 beschrijving gepresenteerd.

Daarnaast heeft het Platform het initiatief genomen om op een aantal thema’s besluitvorming voor te bereiden, bijvoorbeeld:

 • De discussie Breed – Smal
 • Naamgeving opleidingen
 • Beroeps- en opleidngsprofielen
 • Samenwerking binnen Landelijke Ad-overleggen (en hiermee samenhangend de ontwikkeling van gezamenlijke profielen)
 • Positionering niveau 5

B.     Community of Practise

Inmiddels is, na ruim een jaar ervaring, het Landelijk Platform Associate degrees de plaats waar bekostigde aanbieders van Ad onderwijs elkaar ontmoeten. Het is de plaats waar ervaringen worden uitgewisseld, waar best en worst practices worden gedeeld en waar gesproken wordt over samenwerking; ontmoeten, samen ontwikkelen, uitwisselen en samenwerken. Het Platform als Community of Practice.

Vanuit de ontmoeting volgt de samenwerking. Het Platform initieert de samenwerking tussen aanbieders, maar ook de samenwerking met andere partijen. Essentieel in de ontwikkeling naar een volwaardige plaats in het stelsel is dat er met alle partijen wordt samengewerkt, MBO-raad, CDHO, NVAO, studentenvakbonden, NRTO, VNO-NCW, het ministerie van OC&W.

In de COP kunnen net als bij de expertisepool vraagstukken worden uitgewerkt en kan tegelijkertijd professionalisering van Ad aanbieders op diverse vlakken worden gestimuleerd. Zo kan de COP als interne motor de doorontwikkeling van de Ad stimuleren en vervult de COP tegelijkertijd stuwende rol in professionalisering van het Ad en de Ad aanbieders in Nederland.

C:  Ad Platform organiseert

Ter ondersteuning van de expertisepool en de community of practice kan het Overlegplatform besluiten om activiteiten te organiseren. Het organiseren van activiteiten past in de doelstelling om de Ad steviger (extern) te positioneren en kan tegelijkertijd expliciete input geven aan de professionaliseringswens van medewerkers van hogescholen. Op 8 november 2018 organiseerde het Platform bijvoorbeeld de eerste Landelijke Ad Conferentie.
Voor 2019 staan twee kleinere thema bijeenkomsten gepland.

Financiën

Voor de financiën wordt op de volgende wijze gewerkt:

 • De Vereniging Hogescholen bekostigd de reguliere vergaderingen van het platform.
 • Een of meer hogescholen stellen als in kind bijdrage een medewerker voor een deel van diens reguliere werkzaamheden vrij zodat zij als voorzitter / secretaris van het platform kunnen optreden.
 • Voor de activiteiten die het platform organiseert wordt een financiële bijdrage aan de leden gevraagd.