Doorstroomkader Ad-bachelor

Het Advies en Kader Landelijke doorstroomafspraken Ad-bachelor is op 1 december 2023 in de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Hogescholen vastgesteld.

Dit document beschrijft hoe Associate degree-afgestudeerden kunnen doorstromen naar verwante, deels verwante en niet verwante hbo-bacheloropleidingen in Nederland. Voor de doorstroming naar verwante bachelors geldt dat er met de vaststelling van dit document een kader ligt, waaraan opleidingen zich houden en waarmee doorstroming voor Ad-alumni landelijk uniform is. Voor de doorstroming naar niet/deels verwante bacheloropleidingen is in dit document een advies geformuleerd. Het document is van belang voor alle stakeholders die betrokken zijn bij doorstroom van Ad naar bachelor. Denk aan management, curriculumcommissies, examencommissies bij hogescholen en Landelijke overleggen van Ad-opleidingen (LAdO’s) en van bacheloropleidingen (LOO’s). Vanuit het Overlegplatform Associate degrees gaat een werkgroep aan de slag met een implementatieplan voor dit doorstroomkader.


Met een Ad-diploma doorstromen naar een universitaire bachelor-opleiding kan dat?

Het is aan de ontvangende universiteit om te besluiten of de aspirant-student met een Ad-diploma toelaatbaar is. Bij aanmelding zal de universiteit beoordelen of de aspirant-student over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden beschikt om de bacheloropleiding met succes af te kunnen afronden. (Het kan zijn dat de aspirant-student gevraagd wordt dat aan te tonen.) Zo ja, dan wordt de aspirant-student toegelaten tot de universitaire bachelor. Zo nee, dan volgt een afwijzing. Dit is geregeld in artikel 7.28 lid 1a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna Whw). Kort gezegd: er is dus sprake van toelaatbaarheid, maar niet van een recht op toelating. Hetzelfde is overigens  van toepassing op studenten die met een hbo-propedeuse willen instromen in een wo-bacheloropleiding.

Bij aanmelding is het ook van belang na te gaan of voor de beoogde wo-bacheloropleiding nog (nadere/bijzondere) aanvullende vooropleidingseisen gelden (zie de artikelen 7.25 tot en met 7.27 Whw). Zoja, dan zal de aspirant-student daar ook aan moeten voldoen. Denk hierbij aan profielen uit het voortgezet onderwijs en/of specifieke kennis of talenten. Deze eisen kun je vinden in de bijlagen bij de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (Ratho).

Kijk op de website van de ontvangende universiteit of neem persoonlijk contact met hen op om na te gaan wat er nodig is voor toelating.

Instroom in de Associate degree