Internationalisering

Vanuit aanbieders van Ad-opleidingen en Vlaamse graduaatopleidingen komen veel vragen over hoe internationalisering vormgegeven kan worden in het onderwijs. De Ad Kennishub is gestart met een inventarisatie van kaders, benaderingen en good practices en wil dit verder uitwerken in een Handreiking internationalisering op niveau 5 voor Ad-opleidingen en graduaten.

Internationalisering binnen het Ad-onderwijs kan benaderd worden vanuit verschillende invalshoeken. Uit een onderzoek bij Nederlandse hogescholen uit 2020 gaven docenten van Ad-opleidingen aan dat zij het perspectief van international awareness belangrijk vinden. International awareness richt zich op hoe de Ad-student door leren over en in andere landen dan het eigen land zich bewuster kan worden dat hij onderdeel is van een internationale samenleving. Ook het belang van intercultural competences kwam nadrukkelijk naar voren. Dit perspectief richt zich op de wijze waarop de Ad-student kan deelnemen aan de diverse samenleving, zich bewust en waardenvol hiertoe kan verhouden en culturele diversiteit weet in te zetten voor inclusieve organisatieontwikkeling. Voor meer informatie over de handreiking internationalisering kan contact opgenomen worden met Nina Spithost van de Ad Kennishub van het Overlegplatform Associate degrees.