Monitor Associate-degree opleiding

De monitor Associate-degree opleiding van Seo beschrijft de ontwikkelingen rond Ad-opleidingen en Ad-studenten, specifiek in relatie tot de verzelfstandiging van Ad-opleidingen in het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs. Deze rapportage bevat tussenresultaten van de monitor die tussen 2018 en 2022 is uitgevoerd in opdracht van  het Ministerie van OCW. Sinds 2018 is het aantal opleidingen en het aantal studenten gegroeid. De afgelopen jaren zat de groei in het aantal opleidingen met name in het aantal private Ad-opleidingen. De meeste opleidingen vallen onder de sector techniek of de sector economie. Publiek bekostigde en private Ad-opleidingen richten zich op andere doelgroepen: publiek bekostigde opleidingen hebben met name studenten in de leeftijd van 20-24 jaar, vaker direct afkomstig uit een mbo- of hbo-opleiding. Private opleidingen trekken meer studenten die afkomstig zijn uit het werkveld.

Ad in cijfers

Factsheet 2017-2012
Deze factsheet toont de ontwikkelingen van de Ad’s in de periode 2017-2021. Sinds 2018 zijn Ad-opleidingen eigenstandige opleidingen geworden – zoals de bachelor en de master dat ook zijn – en kunnen deze opleidingen ook eigenstandige eindcompetenties formuleren en zich op een specifiek beroepenveld richten. Deze factsheet gaat in op aantallen Ad-opleidingen, op de samenstelling van de studentenpopulatie en het studiesucces van de studenten aan Ad-opleidingen in de afgelopen 5 jaar.

Trendanalyse 2016-2021 (Bekostigde Ad’s)
Deze trendanalyse geeft een overzicht van de instroomontwikkeling in de bekostigde Ad’s, als ook de bewegingen per sector. Daarnaast een aantal trendgegevens rondom onderwijsvorm (voltijd,deeltijd,duaal), vooropleiding Ad-studenten, leeftijd enz.

Trendanalyse Ad ontwikkeling landelijk 2016-2021

Trendanalyse 2017-2020 (Bekostigde Ad’s)
Presentatie 18 maart 2021

Zelf analyses maken
Zie ook het dashboard van de Vereniging Hogescholen

Niveau 5 beschrijving

De niveau 5 beschrijving werd in september 2018  vastgesteld door de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen

Beschrijving-van-niveau-5_NL_nov2022-1
English description level 5

De onderzoekende houding van Ad-professionals

Op initiatief van NHL Stenden Hogeschool en de Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam is in mooie samenwerking met meerdere hogescholen een praktische handreikig gemaakt over de onderzoekende houding en de Associate degrees.  Op 24 juni werd deze handreiking aangeboden aan het landelijk Overlegplatform Associate degrees van de Vereniging van Hogescholen, zie dit persbericht.

De plaats van de onderzoekende houding in de leerresultaten van de Associate degree opleidingen – Handreiking onderzoekende houding op niveau 5.

Handreiking onderzoekende houding op niveau 5
Download Nederlands

De handreiking in het Engels:
Guide Inquisitive Attitude at level 5

Procedure opnemen beroepsprofielen in de Profielenbank van de Vereniging Hogescholen

Om te kunnen worden opgenomen in de profielenbank van de Vereniging Hogescholen is een procedure vastgesteld: Procedure vaststellen beroeps- en opleidingsprofielen Ad

Internationalisering en niveau 5

Internationalisering binnen de Associate degrees
Internationalisering binnen het (hoger)onderwijs kan bekeken en benaderd vanuit verschillende invalshoeken en niveaus. Over het algemeen vinden we internationalisering van groot belang voor onze studenten. Aangezien de Associate degree (Ad) nog een vrij “jonge” opleiding is in het stelsel hoger onderwijs, is het interessant te zien op welke wijze er (nu al) vorm wordt gegeven aan internationalisering. Zeker nu de Ad sinds 2018 eigenstandig eindonderwijs is geworden, nemen veel Ad’s ook het thema internationalisering nog eens nader onder de loep. NHL Stenden en de Rotterdam Academy hebben het initiatief genomen een beeld te schetsen van de wijze waarop Ad opleidingen zich al met dit thema bezig houden en welke best practices er te delen zijn.

Informatie en contact: Suzanne Koster (onderwijskundig adviseur Hogeschool Rotterdam), Robert Coelen (Lector Internationalisering NHL Stenden), Nina Spithost (programmamanager NHL Stenden)

Opbrengst kennisdelingsbijeenkomst  internationalisering 3 februari 2021:
Keynote Presentation 03-02-2021: Jos Beelen
Keynote Presentation 03-02-2021: Robert Coelen
Breakout sessies 03-02-2021 2021

Opbrengst kennisdelingsbijeenkomst  internationalisering 10 februari 2022:
Publicatie IoHE-Ad
Resultaten Survey Nederland & Vlaanderen

Overige publicaties


Praktijkgericht handelen bij Associate degrees
Sandra Doeze Jager-van Vliet
oktober 2019
lees het boekje


ROA Rapport (ROA-R-2019/4)
Ad-opleidingen: omvang en rendement
mei 2019
lees het rapport


Convenant Associate degree
Convenant Associate degree van MBO Raad en Vereniging Hogescholen

Op 3 juli 2018 hebben de voorzitters van de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad, Thom de Graaf en Ton Heerts, het convenant Associate degree (Ad) ondertekend. Met dit convenant spreken de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hun sterke voorkeur uit voor publieke samenwerking. Dit betekent voor het mbo dat een school die – als verdieping van haar eigen onderwijs of vanwege een geconstateerde arbeidsmarktbehoefte – betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van een Ad-programma zich tot een bekostigde hogeschool wendt. Voor het hbo betekent dit de verantwoordelijkheid om met een mbo-school die bij een hogeschool aanklopt de samenwerking nadrukkelijk te verkennen.
MBO Raad en de Vereniging Hogescholen
ondertekend 3 juli 2018
lees het convenant


Nieuwe beleidsregel Macrodoelmatigheid
CDHO
26 juni 2018
lees de Regeling Macrodoelmatigheid


Monitor Associate degree 2008
1 december 2008
SEO Economisch Onderzoek
bekijk het onderzoeksverslag


Monitor Associate degree 2006-2010
28 januari 2011
SEO Economisch Onderzoek
bekijk het onderzoeksverslag


Klaar voor de groei?
5 november 2015
SEO Economisch Onderzoek
bekijk het onderzoeksverslag


Monitor Ad-ronde 4B
10 oktober 2016
SEO Economisch Onderzoek
bekijk het onderzoeksverslag


Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?
Rijksoverheid
bekijk de webpagina