Regeling Ad Toptalentprijs

1. Iedere Ad student (of groep Ad studenten) kan zijn werkstuk binnen zijn hogeschool voordragen voor de Ad Toptalentprijs.
Toelichting: De hogescholen dragen zelf zorg voor een voordracht van hun studenten. De hogescholen kunnen zelf een procedure ontwerpen voor deze interne voordracht.
2. De student, of groep studenten, moet ingeschreven staan bij een hogeschool, of het laatste jaar ingeschreven hebben gestaan.
3. Onder “werkstuk” wordt verstaan elk werk dat door de student (of groep studenten) tijdens zijn studie in opdracht van de school of een andere opdrachtgever in relatie tot zijn studie, is gerealiseerd.
4. De prijs wordt ingesteld voor een student (of een groep van studenten) die binnen zijn opleiding een bijzondere prestatie heeft geleverd.
Toelichting: Voorbeelden van werkstukken kunnen zijn: een beroepsproduct, een afstudeeropdracht, een prestatie in het kader van buitenschoolsleren (stage, Comakership), maar kan ook elke andere bijzondere prestatie komt in aanmerking, mits in relatie tot de Ad studie verricht. Het is aan de hogeschool hierin een keuze te maken.
5. vervallen
6. Een hogeschool met maximaal 5 Ad-opleidingen kan 1 voordracht doen, een hogeschool met 6 tot 10 Ad-opleidingen kunnen 2 voordrachten doen, hogescholen met meer dan 10 Ad-opleidingen 3 voordrachten.
Toelichting: Om de last van de jury beheersbaar te houden wordt het aantal voordrachten op deze manier beperkt.
7. Elke hogeschool bepaalt zelf hoe zij de voordrachtsprocedure (nominatie) invult en organiseert.
8. Elke voordracht (nominatie) van de hogeschool gaat vergezeld van een aanbevelingsbrief van maximaal 1000 woorden.
In de aanbevelingsbrief wordt ingegaan op de onder 15 genoemde aspecten.
9. De voordracht maakt geen onderdeel uit van de uiteindelijke beoordeling.
10. Elke voorgedragen student (of groep studenten) voorziet de jury van al het relevante materiaal om zijn (hun) voordracht te onderbouwen. Het ondersteunend materiaal kan bestaan uit verslagen, beoordelingsformulieren, reflecties, maar ook bijvoorbeeld audiovisueel materiaal is welkom; alles wat het belang van de nominatie ondersteunt en de jury helpt haar oordeel te vellen is welkom.

De Jury
11. De jury is samengesteld uit deskundigen afkomstig uit de hogescholen, het werkveld, aangevuld met andere deskundigheid.
12. De juryvoorzitter is onafhankelijk.
13. De jury opereert onafhankelijk en kiest haar eigen werkwijze.
14. De jury kiest gemotiveerd uit de inzendingen 3 werkstukken in rangorde 1, 2 en 3.
15. De jury neemt de volgende aspecten mee in haar beoordeling:
• Voorbeeld als kenmerkend Ad.
• Het innovatieve karakter van het werk (-stuk).
• De creativiteit van de studenten in relatie tot het werkstuk,
• De praktische toepasbaarheid van het werkstuk,
• De actualiteit van het werkstuk,
• De maatschappelijke relevantie van het werkstuk,
• De waardering / beoordeling van het werk door de opdrachtgever (bv. in stage de stageplekverschaffer).
16. De uitslag wordt bekend gemaakt op een nader te bepalen tijdstip.
17. De jury kan besluiten een inzending (of meerdere inzendingen) die niet in de top 3 staat een bijzondere vermelding te geven.

De prijs bestaat uit wisseltrofee voor de student en de instelling, een tastbare herinnering voor elk van de winnaars.